Halmstad Revisionsbyrå AB – Integritetspolicy
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016

Halmstad Revisionsbyrå AB ser seriöst på den personliga integriteten för kunder och användare av tjänsterna som Halmstad Revisionsbyrå AB erbjuder på vår internetresurs, genom våra applikationer, via våra plattformar i sociala medier samt via vår kundservice. Din personliga integritet respekteras och dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR ¹ (se nedan). Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Halmstad Revisionsbyrå AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos Halmstad Revisionsbyrå AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR. 


Följande integritetspolicy gäller generellt för Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala hantering.


Personuppgifter och ”behandling av” personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personlig information i meddelande, frågeställningar, e-posttrafik utgör personuppgifter. 


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.


Halmstad Revisionsbyrå AB:s behandling av personuppgifter 


Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de. 

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress,telefonnummer, identifikationsuppgifter.


Vidare kan Halmstad Revisionsbyrå AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.


Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i formulär på våra digitala kanaler eller i dess tjänster.


Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel via vårhemsidas kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.


Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Halmstad Revisionsbyrå AB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. 


Halmstad Revisionsbyrå AB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Halmstad Revisionsbyrå AB placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Halmstad Revisionsbyrå AB:s cookiepolicy. 


Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Halmstad Revisionsbyrå AB:s rättsliga skyldigheter.


Ändamål för behandling av personuppgifter


De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Halmstad Revisionsbyrå AB förföljande ändamål.


1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.


2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mailformulär och i våra konton i sociala medier.


3. För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter.


4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms,som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms.


5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.


6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.


7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.


Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen


Halmstad Revisionsbyrå AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om Halmstad Revisionsbyrå AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. 


Säkerhet till skydd för personuppgifter


Halmstad Revisionsbyrå AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.


Information om Halmstad Revisionsbyrå AB:s kunder och samarbetspartners behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning behandlas konfidentiellt i lösenordskyddat format.


Begränsningar i utlämnande av personuppgifter


Halmstad Revisionsbyrå AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Halmstad Revisionsbyrå AB:s räkning, exempelvis för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik.Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Halmstad Revisionsbyrå AB:s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterarpersonuppgifter för Halmstad Revisionsbyrå AB:s räkning undertecknar alltid avtal med Halmstad Revisionsbyrå AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.


Externa länkar


Denna integritetspolicy gäller för information som Halmstad Revisionsbyrå AB behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern internetresurs uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.


Rätt till information och rätt att inge klagomål


Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Halmstad Revisionsbyrå AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Halmstad Revisionsbyrå AB:s dataskyddsombud via e-post: GDPR@halmstadrevisionsbyrå.se


Behandling av personuppgifter om barn


Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala kanaler riktar sig inte till barn och Halmstad Revisionsbyrå AB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. 


Kontaktinformation 


Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Halmstad Revisionsbyrå AB.Om du har frågor rörande hur Halmstad Revisionsbyrå AB behandlar dina personuppgifter,eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Halmstad Revisionsbyrå AB:s bolagssfärs, är du välkommen att kontakta Halmstad Revisionsbyrå AB:s dataskyddsombud via e-post: GDPR@halmstadrevisionsbyra.se alternativt via postadress enligt nedan.


Halmstad Revisionsbyrå AB
Att: GDPR ansvarig
Bredgatan 2302 50 Halmstad


Ändring av denna integritetspolicy

Halmstad Revisionsbyrå AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Halmstad Revisionsbyrå AB:s internetresurs.¹ Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).