Halmstad Revisionsbyrå AB – Integritetspolicy
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016Halmstad Revisionsbyrå AB ser seriöst på den personliga integriteten för kunder och
användare av tjänsterna som Halmstad Revisionsbyrå AB erbjuder på vår
internetresurs, genom våra applikationer, via våra plattformar i sociala medier
samt via vår kundservice. Din personliga integritet respekteras och dina
personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR ¹
(se nedan). Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av
Halmstad Revisionsbyrå AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot
obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos Halmstad Revisionsbyrå
AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES
gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR.Följande integritetspolicy gäller generellt för Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala
hantering.Personuppgifter och ”behandling av” personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med
andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att
vittskilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personlig information
i meddelande, frågeställningar, e-posttrafik utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd
som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs
automatiserat eller ej.Halmstad Revisionsbyrå AB:s behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de.

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller
kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in
uppgifter om dig som exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer, identifikationsuppgifter.

Vidare kan Halmstad Revisionsbyrå AB komma att samla in tekniskdata om de enheter
du använder för att få tillgång till Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala kanaler,
däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter
i formulär på våra digitala kanaler eller i dess tjänster.

Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare
personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. När du tar kontakt
med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel via vår
hemsidas kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation
att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det
vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan
Halmstad Revisionsbyrå AB komma att ta emot information rörande din profil och
dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Halmstad Revisionsbyrå AB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala
kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala
kanalen in. Mer information om vilka cookies Halmstad Revisionsbyrå AB placerat
i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns
i Halmstad Revisionsbyrå AB:s cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att
uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Halmstad Revisionsbyrå AB:s
rättsliga skyldigheter.Ändamål för behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala
kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Halmstad Revisionsbyrå AB för
följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera
vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mailformulär
och i våra konton i sociala medier.

3. För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter.

4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms,
som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms.

5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

7.  För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska
plattformar som de tillhandahålls på.Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Halmstad Revisionsbyrå AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal
med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat
intresse av att behandla dina personuppgifter. Om Halmstad Revisionsbyrå AB skulle behandla
dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke,
kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.Säkerhet till skydd för personuppgifter

Halmstad Revisionsbyrå AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Information om Halmstad Revisionsbyrå AB:s kunder och samarbetspartners behandlas
konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning behandlas konfidentiellt i
lösenordskyddat format.Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Halmstad Revisionsbyrå AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att
utföra uppgifter för Halmstad Revisionsbyrå AB:s räkning, exempelvis för att tillhandahålla
IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik.
Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Halmstad Revisionsbyrå AB:s samarbetspartners,
både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar
personuppgifter för Halmstad Revisionsbyrå AB:s räkning undertecknar alltid
avtal med Halmstad Revisionsbyrå AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för
dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Halmstad Revisionsbyrå AB
behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Halmstad Revisionsbyrå
AB:s digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser
eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern
internetresurs uppmanas du att ta del av de principer för
personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella
sidan.Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som
helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade, att Halmstad Revisionsbyrå AB ska sluta behandla samt radera dina
personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till
dataportabilitet, samt attinvända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta
i sådant fall Halmstad Revisionsbyrå AB:s dataskyddsombud via e-post:
GDPR@halmstadrevisionsbyrå.seBehandling av personuppgifter om barn

Halmstad Revisionsbyrå AB:s digitala kanaler riktar sig inte till barn och Halmstad
Revisionsbyrå AB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn.Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Halmstad Revisionsbyrå AB.
Om du har frågor rörande hur Halmstad Revisionsbyrå AB behandlar dina personuppgifter,
eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag
inom Halmstad Revisionsbyrå AB:s bolagssfärs, är du välkommen att kontakta Halmstad
Revisionsbyrå AB:s dataskyddsombud via e-post: GDPR@halmstadrevisionsbyra.se alternativt
via postadress enligt nedan.
Halmstad Revisionsbyrå AB

Att: GDPR ansvarig

Bredgatan 2
302 50 Halmstad


Ändring av denna integritetspolicy
Halmstad Revisionsbyrå AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på
Halmstad Revisionsbyrå AB:s internetresurs.

¹ Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).